Ryhmäpuheenvuoroni käsiteltäessä tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksymistä

RYHMÄPUHEENVUORO KÄSITELTÄESSÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUSTA JA VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ
– Mika Ebeling

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Kaupungin taloustilanne on haastava ja tilinpäätöksen käsittely on yksi mahdollisuus kriittisesti tarkastella sitä, mitä on tehty ja mitä jätetty tekemättä.

Kun kaupungin lainakanta on viidessä vuodessa lähes tuplaantunut, talous on vaikeuksissa ja väestörakenteen pitkäaikainen heikentyminen on alkanut, on selvää, että elämme haastavaa aikaa.

Viime vuoden tuloslaskelma osoittaa, että kaupungin toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta vain 1,4 % samaan aikaan kuin toimintakulut kasvoivat peräti 5,0 %. Kysymys ei ole hetkellisestä repsahtamisesta, vaan maksurahoituksen osuus toimintakuluista on pienentynyt vuosittain vuoden 2007 43,0 %:sta vuoden 2012 39,3 %:iin. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden vaihteessa päättänyt kaupunginvaltuusto on sallinut kaupungin talouden rapautua haasteellisena aikana.

Toivottavasti tämä kaupunginvaltuusto kantaa vastuunsa paremmin kuin edellinen valtuusto.

1. Toimintamenojen kasvu

Tarkastuskertomus kertoo meille, että ”Strategiakauden 2009– 2012 tavoitetta kustannustason nousua alhaisemmasta toimintamenojen kasvusta ei kokonaisuutena saavutet­tu, vaikka vuosina 2011–2012 asukaskohtaisten menojen kasvua pystyttiinkin hillitsemään.” Tämä kertoo, että meillä on paljon työtä edessämme.

Nyt on sovittu uudet periaatteet, joiden mukaan kustannukset saavat kohota väestönkasvun verran vähennettynä 1 % vuotuisella toiminnan tehostamisella. Kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmä näkee tämän tervehenkisenä ja realistisena toimintalinjana. Ongelma kuitenkin se, että budjettia laadittaessa tuotetut väestöennusteet eivät aina toteudu riittävällä tarkkuudella. Tällaisissa tilanteissa kaupungin hallintokunnat eivät elä väestöennusteiden kanssa, vaan todellisten ihmisten kanssa.

Väestömäärien muutos aiheuttaa myös toiminnan sopeuttamiselle haasteita, minkä johdosta saattaa syntyä ylimääräisiä kustannuksia. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä näkee tärkeänä, että periaate kustannustason lisääntymisessä korkeintaan väestökasvun verran vähennettynä 1 % tuottavuuden parantamisella nähdään toimintaa ohjaavana tekijänä silloinkin, kun joudumme elämään sen todellisuuden kanssa, että todellinen väestö- ja siten myös palvelutarpeen kasvu ei vastaa väestöennustetta. Tässä on syytä olla joustava sekä silloin, kun väestöennusteet ylitetään, mutta myös silloin, kun väestöennusteet alitetaan.

2. Koulujen kosteusvauriot

Olemassa olevien koulujen kosteusvaurioihin ja tulevien koulujen vaurioiden ennaltaehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä on vakava ongelma opettajien ja oppilaiden terveydelle, mutta myös kaupungin rakennuskannan kunnolle.

Tarkastuslautakunta edellyttää kaupunginhallitukselta valtuustolle annettavaa selvitystä kaupungin palvelu- ja toimitilojen kosteus- ja homevaurioiden laajuudesta ja niiden korjaamisen vaatimista kustannuksista. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä odottaa tätä selvitystä ja toivoo sen viitoittavan tietä eteenpäin.

3. Metron automaattiohjausjärjestelmän hankinta

Liikennelaitoksella on ollut ongelmia kustannusarvioidensa pitävyydessä. On toki syytä todeta, että tiukaksi suunniteltu kustannusarvio ylittyy helpommin kuin löysäksi suunniteltu kustannusarvio. Jos kustannusarviossa aina pysytään, niin herää epäilys, ovatko kustannusarviot tuhlailevia. Liikennelaitos on pyrkinyt laatimaan tiukkoja budjetteja, mitä voi sinänsä pitää hyvänä. Kuitenkin tarkastuslautakunta on oikeassa kiinnittäessään huomiota kustannusarvioissa pysymiseen.

Liiken­nelaitoksen tulee parantaa pitkäaikaisten investointiensa suunnittelu- ja toteutusprosesseja sekä hankkeiden kus­tannusarvioiden laskentaa.

4. HUS:n ja kaupungin välinen hoito- ja palveluketjuyhteis­työ

Koska sosiaali- ja terveysmenojen osuus on niin suuri kaupungin budjetista, tulee kaupunginhallituksen kiinnittää erityistä huomiota tarkastuslautakunnan esittämiin ehdotuksiin koskien sosiaali- ja terveystoimen asioiden hoitamista. On tärkeää sekä hoidettavien ja hoitajien että myös kaupungin talouden kannalta, että hoitoketjut toimivat saumattomasti. Tarpeellisiin kuluihin on kyllä varaa, kunhan asiat hoidetaan kustannustehokkaasti.

5. Oppisopimuskoulutus

Ihmisten hyvä työllistyminen on kaupungin hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Erityisesti tämä koskee nuoria ihmisiä, jotta he pääsevät työelämään kiinni. Oppisopimuskoulutus on periaatteessa hyvä väylä saada nuoria työelämään. Jotta järjestelmä toimisi tehokkaasti, tarvitsee kaupunki yhteisen näkemyksen oppisopimuskoulutuksen käytöstä.

Arvoisa puheenjohtaja,

KD:n valtuustoryhmä kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä.