Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta

Käytin asiasta seuraavan puheenvuoron:

9 Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta annettavasta Helsingin

kaupungin lausunnosta

– 7.10.2014

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut.

Haluan nostaa esille muutaman lausuntoomme liittyvän kohdan.

Kaupunginhallituksen esityksessä lausunnoksemme todetaan oikeansuuntaisesti: ” Lakiesityksen mukaan rahoitus- ja järjestämisvastuu eriytyy palvelujen järjestämisen siirtyessä sosiaali- ja terveysalueelle (sote-alue) kunnan säilyessä rahoittajana. Tämä vaikuttaa kunnan mahdollisuuteen ohjata rahoittamiaan palveluja korostaen järjestäjän roolia rahoitusohjauksessa.” Lausuma ei kuitenkaan mielestäni riittävästi tuo esiin tähän sisältyvää vaaraa. Onhan selvää, että tässä on niin sanotun avoimen piikin vaara, kun maksaja on eri taho kuin palvelun järjestäjä.

Esitetyssä lausunnossa todetaan osuvasti: ” Lakiehdotuksen ongelmana on, että se saattaa heikentää edustuksellisen demokratian toimivuutta sosiaali- ja terveyspalveluista päätettäessä. Järjestämis- ja tuottamisvastuun jakaminen kahdelle tai useammalle eri kuntayhtymälle voi tuottaa päätöksentekojärjestelmän, joka on kuntalaisten kannalta etäinen ja vaikeasti hahmotettava.”

Esitetyssä lausunnossa myös aivan oikein torjutaan äänileikkuri, joka asettaisi erikokoisten kuntien asukkaat eriarvoiseen asemaan.

Hälyttävää on lausunnon toteamus: ” Taloudellisten vaikutusten arviointi on varauksellinen eikä uudistuksen sellaisenaan arvioida hillitsevän kustannusten kasvua.”

Tehtävämme on pyrkiä hyviin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Niinpä uudistus, joka ei hillitse kustannusten kasvua on mielekäs vain, jos palveluiden taso tai saavutettavuus sen seurauksena paranevat.