Hyväntahtoista, mutta kallista

Kaupunginvaltuusto käsitteli Helen Oy:n kehitysohjelmaa tänään kaupunginvaltuustossa. Valtuustossa oli paljon hyväntahtoista yksisilmäisyyttä asian suhteen. Ympäristötavoitteet ovat tärkeitä, mutta mikään näkökulma ei saisi nousta ainoaksi kriteeriksi päätöksenteolle.

Pidin kaupunginvaltuustossa seuraavan KD:n ryhmäpuheenvuoron:

HELEN OY:N KEHITYSOHJELMA
– Ryhmäpuheenvuoro 2.12.2015

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Olemme tässä kokouksessa juuri päättäneet kaupungin talousarviosta ja nyt olemme tekemässä valintoja, jotka suuresti vaikuttavat siihen, miten hyvin tai huonosti meillä on varaa jatkossa pitää huolta kaupunkilaisten palveluista.

Kristillisdemokraatit ovat matkan varrella varoittaneet yksisilmäisistä päätöksistä. Päätöksistä, joilla vakavasti vaurioitetaan kaupungin taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia ihmisten palveluista. Myös äärimmilleen viedyt ympäristötavoitteet voivat olla tällaisia.

Yleensä on niin, että järkevästi asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kohtuullisin kustannuksin, mutta tavoitteiden ollessa hyvin tiukkoja, yhä enemmän pitää maksaa yhä pienemmästä askeleesta kohti tavoitetta.

Tämä vaara on ilmeinen Helen Oy:n kehitysohjelman suhteen.

Kristillisdemokraatit on suhtautunut torjuvasti ajatukseen, että tieten tahtoen romutettaisiin kaupungin talous ylikireiden tavoitteiden tähden.

On syytä huomata, että Helenin absoluuttiset tonnimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat hieman vähentyneet vuodesta 1990 vuoteen 2014, vaikka energian tuotanto on kasvanut tänä aikana noin 45 %. Tämä tarkoittaa reilun 50 %:n parannusta, jos verrataan tuotetun energian määrää hiilidioksidipäästöihin. Huomatkaa, että tämä parannus on tapahtunut ilman, että Helenin taloudellista asemaa olisi romutettu.

Aikanaan tehdyt ylimitoitetut tavoitteet ovat käsittääksemme johtaneet nykyisiin vaikeuksiin. Helenin kehitysohjelman perusvaihtoehtoina olleet Hanasaaren voimalaitoksen korvaavan monipolttoainevoimalaitoksen rakentaminen Vuosaareen sekä puupelletin ja kivihiilen seospolton toteuttaminen nykyisissä voimalaitoksissa Hanasaaressa ja Salmisaaressa olivat molemmat poskettoman kalliita vaihtoehtoja.

Järki taisi estää näiden vaihtoehtojen toteuttamisen, mutta ylpeys ei sallinut tavoitteiden asettamista järkevämmälle tasolle.

Tuntuu siltä, että Helen on pyrkinyt löytämään ratkaisun, jonka kanssa se pystyisi elämään, vaikka tuo ratkaisu jonkin verran rikkoo kaupunginvaltuuston energiapoliittisia linjauksia.

On totta, että vaihtoehto 3 eli erilliseen lämmöntuotantoon perustuva hajautettu ratkaisu, jossa Hanasaaren voimalaitos korvataan biolämpökeskuksilla ja mahdollisesti uusiutuvalla tuotannolla, vaikuttaa vähemmän huonolta kuin vaihtoehdot 1 tai 2. Kuitenkin sekin kasvattaisi Helenin liiketoiminnan muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia huomattavasti.

Ilolla on pantava merkille, että Helenin hallituksessa pyritään pitämään huolta myös kannattavuuden turvaamisesta. Hyvä on myös huomio siitä, miten markkinoiden ja teknologioiden kehitys voidaan ottaa huomioon jatkopäätöksiä tehtäessä.

Ei kuitenkaan ole hyvä asia, että merkittävä osa biopolttoaineesta olisi tuotava ulkomailta. Ei myöskään se, että vaihtoehto 3 alentaa Helenin kokonaissähköntuotantoa n. 5 %.

Olennaista on huomata se, että kaikki kolme vaihtoehtoa ovat Helenin kannalta taloudellisesti kannattamattomia, minkä vuoksi puhtaasti liiketaloudellisista syistä Helenin hallitus ei esitä minkään vaihtoehdon toteuttamista. Lisäksi nykyiset voimalaitokset ovat teknisesti hyvässä kunnossa ja niillä on teknistä käyttöikää jäljellä yli 20 vuotta. Niinpä niiden alasajo kesken kaiken olisi taloudellista haaskausta.

Ehdotettu vaihtoehto heikentäisi Helenin taloustilannetta peräti 490 miljoonaa euroa. On syytä miettiä, mitä se vaikuttaisi Helenin osingonmaksukykyyn ja sitä kautta kaupungin palveluihin tai veroprosenttiin.

On varottava, ettei tämä valtuusto tee Helenille samaa, mitä aiempi valtuusto teki aikanaan Helsingin Bussiliikenteelle.

Tämän johdosta teen seuraavan palautusesityksen:

Kaupunginvaltuusto palauttaa Helen Oy:n kehitysohjelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että ohjelman tulee sisältää ne toimet, joilla Helenin ympäristöystävällisyyttä voidaan parantaa yhtiön taloutta vakavasti heikentämättä.