Sote- ja itsehallintouudistus ilman lisäkustannuksia

Kaupunginvaltuusto keskusteli tänään siitä, miten kaupunki suhtautuu hallituksen itsehallintoaluejakoon ja sote-uudistukseen. Käytin kokouksessa seuraavan ryhmäpuheenvuoron.

9

Periaatepäätös Helsingin kaupungin lausunnosta sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

– Ryhmäpuheenvuoro 3.2.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Kun tehdään suuria uudistuksia, niin tulee pyrkiä selkeään ja toimivaan malliin. Uudenmaan väestöntiheys on n. 10-kertainen Suomen keskiarvoon verrattuna. Siksi on luonnollista, että tänne syntyy sote-alue, jossa on paljon ihmisiä. Suuri ihmismäärä pienellä alueella tarjoaa hyvät mahdollisuudet korkeatasoiseen ja kustannustehokkaaseen asioiden hoitamiseen.

Kun hallitus linjasi itsehallintoaluejakoa ja sote-uudistusta, niin aika moni täällä etelässä oli sitä mieltä, että alueita tuli liian monia. Keskusta ja Kokoomus tuntuivat käyvän niin kovaa kädenvääntöä, että koko hallitus oli vaarassa hajota. Kokoomus ja etelä tuntuivat olevan sitä mieltä, että alueita tulee liikaa.

Nyt olemme kuitenkin täällä Helsingin valtuustossa siinä mielenkiintoisessa tilanteessa, että kaupunginhallitus tuntuisi olevan halukas lisäämään tänne oman itsehallintoalueen, mutta Keskusta ei tätä lisäystä kannata.

Sekä Keskustan vastaehdotuksessa että kaupunginhallituksen esityksessä on nostettu esille arvokkaita Helsingin kannalta oleellisia näkökantoja.

Tämän alueen erityispiirteet pitää valmistelussa huomioida. Väestöpohja, yhdyskuntarakenne, ikärakenne sekä maahanmuuttajien määrä poikkeavat olennaisesti muusta Suomesta ja tuovat erityishaasteita tälle alueelle.

On erittäin tärkeää, että ymmärrämme uudistuksen luovan uuden rajapinnan sote-alueiden ja kuntien välille. Haasteen ymmärtäminen ja tunnustaminen ovat edellytyksiä haasteen voittamiseksi. Tulee pyrkiä voimakkaasti siihen, ettei tämä uusi rajapinta tarpeettomasti aiheuta haittaa.

Kuten sekä kh:n lausuntoehdotuksessa että Keskustan vastaehdotuksessa todetaan ”suuren väestönpohjan alueella erityisenä haasteena on palvella asukkaita yksilöllisesti sekä estää suurten ja byrokraattisten organisaatioiden muodostuminen”.

Väestöpohjan suuruus ilman muuta altistaa kohtelemaan asiakkaita massana, mutta kyllä asenne on väestöpohjaa tärkeämpi. Meidän tulee nostaa palveluasenne sellaiseen arvoon, että jokainen julkisen sektorin työntekijä ymmärtää oman työnsä arvon ja sen, että työn arvo on toisten palvelemisessa.

Kun tehtäviä siirretään, on tärkeää tietää, mitä kaikkea siirretään ja mitä ei siirretä. Muuten on vaarana, että joidenkin tehtävien hoidossa on tarpeetonta päällekkäisyyttä ja että osa vastuista jää ilmaan, eikä kukaan ota kunnolla vastuuta. Vastuukysymykset tulee selvästi päättää.

Rahoitus on tärkeä asia. Tällainen muutos altistaa meidät tarpeettomille kustannuksille ja veroasteen nousulle, jos tähän asiaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

Ei ole kauan aikaa siitä, kun tällä alueella oli kaksi maakuntaa: Uudenmaan maakunta ja Itä-Uudenmaan maakunta. Reilu 5 vuotta sitten tästä kahtiajaosta päästiin. Emme halua jakaa Uudenmaan maakuntaa uudelleen.

Kannatan valtuutettu Laanisen vastaehdotusta.