Varat lasten määrän mukaan ja työllisyyden hoito kuntoon

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin eräitä poikkeamia vuoden 2016 talousarvioon. Käytin pienen puheenvuoron, jossa kannatin kahta esitettyä hyvää pontta.

4

Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen

Arvoisa puheenjohtaja!

Valtuutettu Vesikansan esitys (”Hyväksyessään määrärahojen ylitysoikeudet kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä selvittää mahdollisuudet siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.”) on täysin sopusoinnussa sen kanssa, mitä olen aiemmin puhunut. Sitovaksi tavoitteeksi on järkevää valita kustannukset lasta kohti, sillä kaikille lapsille pitää palvelut järjestää.

Kannatan myös valtuutettu Hakasen pontta (”Hyväksyessään esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää kiireellisesti toimenpiteet, joilla pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä kaupungille aiheutuvia ns. sakkomaksuja (työmarkkinatuen kuntaosuus) voidaan vähentää.”). Hän on vuosien ajan esittänyt tämän suuntaisia esityksiä ja on mielestäni häpeällistä, että asiaa ei ole saatu kuntoon.